ભારતીય વાયુસેનામાં ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો ધોરણ 10 અને 12 પાસ માટે

Indian air force bharti ભારતીય વાયુસેનાએ તાજેતરમાં અગ્નિવીર ભરતી 2022,10મા અને 12મા પાસ ઉમેદવારો ભારતીય વાયુસેના અગ્નવીર ભરતી 2022 માટે અરજી કરી શકે છે ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીર ભરતી 2022 સંસ્થા ભારતીય વાયુસેના પોસ્ટ અગ્નિવીર સૂચના જારી કરવાની તારીખ 18.06.2022 જોબ…

GPSC Recruitment 2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 215 STO, DySP, TDO, Mamlatdar & Other Posts 2021 (GPSC OJAS) Total Posts: 215 Posts Posts Name:• Junior Town Planner (GMC) (Advt. No. 23/2021-22): 01 Post• Planning Assistant (GMC) (Advt. No. 24/2021-22): 02 Posts• Assistant Manager/…

Back to top