વિધાદીપ વીમા યોજના

લાભ કોને મળે ? ધોરણ ૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતા આકસ્મિક અવસાન કોઈપણ વિધાથીઁને મળવાપાત્ર છે. કેટલો લાભ મળે ? વાહન અકસ્માત, સાંપ-વીંછીં કરઽવાથી, વીજ શોક લાગવાથી કે ડૂબી જવાથી થતા મૃત્યુના કિસ્સામાં રુ ૫૦,૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવામા આવે…

Back to top