કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના (sc)

Spread the love

કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના

• અનુસૂચિત જાતિની પુખ્ત વયની બે કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈના મામેરાની યોજના હેઠળ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં આવે છે.

આ યોજના હેઠળ અનુસૂચિત જાતિની પુખ્ત વયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે રૂ. ૧૦,૦૦૦/-ની સહાય ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે.

નિયમો અને શરતો

આ યોજના હેઠળ જે નિયમો અને શરતો ની જરૂરિયાત ઉદભવે તે નીચે મુજબ છે.

(૧) આ યોજનાનો લાભ અનુસૂચિત જાતિઓને ગુજરાત રાજ્યના મૂળ વતનીઓને) જ મળવાપાત્ર

(૨) આ યોજનામાં વાર્ષિક આવકમર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તારમાં ૨.૧,૫૦,૦૦૦ છે.

(૩) કુંટુંબની ર પુખ્તવયની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગ સુધી આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર

(૪) પુનઃ લગ્નના કિસ્સામાં આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નથી.

(૫) કન્યાની વયમર્યાદા લગ્ન સમયે ૧૮ વર્ષ અને યુવકની વય ૨૧ વર્ષ હોવી જોઇએ.

(૬) લગ્નના ૧ વર્ષની અંદર સહાય માટે અરજી કરવાની રહેશે.

(૭) સાત કેરા સમૂહલગ્ન આયોજિત જિલ્લામાંથી કુંવરબાઇનું મામેરૂ યોજનાની સહાય મળવાપાત્ર થશે.

રજુ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ

(૧) કન્યાનું આધાર કાર્ડ

(૨)કન્યાનું ચૂંટણીકાર્ડ – કન્યાના પિતા/વાલીનું આધાર કાર્ડ

(૩) સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ કન્યાની જાતિનો દાખલો

($) સક્ષમ અધિકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ યુવકની જાતિનો દાખલો (જો હોય તો)

(૫) રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)

(૬) કન્યાના પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવકનો દાખલો

(૭) કન્યાની જન્મ તારીખનો આધાર (L.C. / જન્મ તારીખનો દાખલો / અલણના કિસ્સામાં સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)

(૮) વરની જન્મ તારીખનો આધાર ( જન્મ તારીખનો દાખલો / અભણના કિસ્સામાં સરકારી ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર)

(૯) લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર

(૧૦) બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (કન્યાના નામ પાછળ પિતા/વાલીનું નામ હોય તે)

(૧૧) કન્યાના પિતા/વાલીનું એકરારનામુ

(૧૨)કન્યાના પિતા/વાલીનું બાંહેધરીપત્રક

(૧૩)જો પિતા હયાત ન હોય તો મરણનો દાખલો

કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના

કોર્મ કયાં મળશે અને અરજી કયાં કરવી?

• આ સેવાનો લાભ હવે ઓનલાઇન સમાજ કલ્યાણ ની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકો છો.

• ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યાબાદ કોર્મ ની કોપી અને પુરાવાઓ વેરીફીકેશન માટે જીલ્લા અનુસુચિતજાતિ કલ્યાણ પ્રભાગ અધિકારી કચેરી કરાવવાના રહેશે.