Posted in BLOG સરકારી યોજનાઓ

7/12 અને 8A ઓનલાઈન મેળવવાની પદ્ધતિ

7/12 અને 8A ઓનલાઈન મેળવવાની પદ્ધતિ ડિજીટલ યુગમાં દેશ અને ગુજરાતમાં ઘણી બધી સેવાઓ ઓનલાઈન થઈ રહી છે. રાજ્ય સરકાર હેઠળ ઘણા બધા વિભાગોમાં Online…

Continue Reading... 7/12 અને 8A ઓનલાઈન મેળવવાની પદ્ધતિ