અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના

અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના કોને લાભ મળે? • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે) શું લાભ મળે ? (AGR-૨) યોજનામાં સામાન્ય ખેડૂતો…

Continue Reading... અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન યોજના
ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના

ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના અનુ. જાતિ અને અનુ.જનજાતિનાં ખેડૂતોને શેરડી પાકનાં વાવેતરમાં સહાય તથા ઉત્કૃષ્ટ ઉત્પાદન પેટે ૧૦ % સહાખેતીવાડી માટેની…

Continue Reading... ખેતીવાડી લગતી સરકારી યોજના
ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના

ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના કોને લાભ મળે? • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે) શું લાભ મળે ? AGR-50 યોજનામાં દર ૧૦…

Continue Reading... ટ્રેક્ટર સહાય ખેડૂત યોજના
ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો

ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો કોને લાભ મળે? હાલમાં ગુજરાત સરકાર શ્રી દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂત ખાતેદારોને મુત્યુ વીમા પેટે સહાય આપવામાં આવે છે. ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ…

Continue Reading... ખેડૂત ખાતેદારને મુત્યુ વીમો
પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના

PRADHANMANTRI પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના દ્વારા ગુજરાત સરકાર ખેડૂતો ને પાક સામે વીમા વળતર મળવાપત્ર જોગવાઈ કરેલ છે ખેડૂત ખાતેદાર ને…

Continue Reading... પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના
કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ યોજના
Posted in ખેતી યોજના સરકારી યોજનાઓ

કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ યોજના

કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ યોજના કોને લાભ મળે? બધા ખેડૂતો-વ્યક્તિગત/સંયુક્ત નામે ખેતીની જમીન ધરાવનારાઓ કે જેઓ માલિક તરીકે ખેતી કરે છે. ભાડૂત ખેડૂતો, મૌખિક પત્તેદારો અને ભાગમાં…

Continue Reading... કિસાન ક્રેડીટકાર્ડ યોજના